Research and development services and related consultancy services

Country: Denmark
Language: EN DA
Customer: Socialstyrelsen
Number: 7720713
Publication date: 13-02-2018
Source: TED
Deadline: 38 days
Descripition in original language
Tags: Research services

Description

13/02/2018    S30    - - Services - Prior information notice without call for competition - Not applicable 

Denmark-Odense: Research and development services and related consultancy services

2018/S 030-065218

Prior information notice

This notice is for prior information only

Services

Directive 2014/24/EU

Section I: Contracting authority

I.1)Name and addresses
Socialstyrelsen
26144698
Edisonsvej 1
Odense
5000
Denmark
Contact person: Tanja Boskovic Kristensen
Telephone: +45 41932446
E-mail: tbkr@socialstyrelsen.dk
NUTS code: DK0

Internet address(es):

Main address: https://socialstyrelsen.dk/

I.2)Joint procurement
I.3)Communication
Additional information can be obtained from the abovementioned address
I.4)Type of the contracting authority
Ministry or any other national or federal authority, including their regional or local subdivisions
I.5)Main activity
Social protection

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Rammeaftale om konsulentydelser til Socialstyrelsen m.fl.

II.1.2)Main CPV code
73000000
II.1.3)Type of contract
Services
II.1.4)Short description:

Som led i løsningen af sine opgaver gennemfører Børne- og Socialministeriets institutioner udviklings- og afprøvningsopgaver, som dels danner grundlag for beslutninger om politiske initiativer dels bidrager til udvikling, implementering og udbredelse af virkningsfulde indsatser, som kommuner m.fl. kan gøre brug af i deres opgaveløsning.

Arbejdet tilrettelægges fra gang til gang afhængig af opgavens art og omfang, samarbejdspartnere, tid, ressourcer mv. Opgaverne kræver i en række tilfælde rådgivning og anden ekstern konsulentbistand. Leverandørens opgaveløsning foregår typisk i et tæt samarbejde med de ansatte ved de institutioner, som gør brug af rammeaftalen.

Der udbydes to rammeaftaler om konsulentydelser vedrørende henholdvis afprøvning og udvikling af metoder (delaftale 1) samt analyse og evaluering (delaftale 2).

Rammeaftalen gælder inkl. optioner til forlængelse i fire år.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 125 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: yes
Maximum number of lots that may be awarded to one tenderer: 2
II.2)Description
II.2.1)Title:

Screening, modning, afprøvning, udbredelse og forankring af redskaber, metoder og indsatser indenfor social- og børneområdet

Lot No: 1
II.2.2)Additional CPV code(s)
73300000
73220000
72224000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK0
Main site or place of performance:

Ydelser leveres over hele landet i forbindelse med samarbejde med kommuner m.fl.

II.2.4)Description of the procurement:

Screening, modning, afprøvning, udbredelse og forankring af redskaber, metoder og indsatser indenfor social- og børneområdet til brug for oplæg til den politiske beslutningsproces og i forbindelse med løsningen af opgaver på myndigheds- og udførerniveau.

Disse ydelser kan bl.a. være af følgende art:

— Modning af nye redskaber, metoder og indsatser,

— Screening og afprøvning af lovende praksis samt videns – eller evidensbaserede redskaber, metoder og indsatser,

— Implementering, udbredelse og forankring af redskaber, metoder og indsatser,

— Udarbejdelse af materiale til brug for udbredelse, implementering og forankring samt til bredere formidling, herunder på digitale platforme, af opnåede resultater,

— Udvikling og gennemførelse af kompetenceudvikling af medarbejdere og ledelse gennem træning, uddannelsesforløb mv. i eksisterende eller nye redskaber, indsatser og metoder,

— Formidling af viden på social- og børneområdet.

II.2.14)Additional information
II.2)Description
II.2.1)Title:

Udrednings-, analyse- og evalueringsydelser indenfor social- og børneområdet til brug for oplæg til den politiske beslutningsproces og til rådgivning af kommuner, institutioner mfl.

Lot No: 2
II.2.2)Additional CPV code(s)
72314000
72316000
73300000
79300000
79310000
79311410
79419000
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK0
Main site or place of performance:

Ydelser leveres over hele landet i forbindelse med samarbejde med kommuner m.fl.

II.2.4)Description of the procurement:

Udrednings-, analyse- og evalueringsydelser indenfor social- og børneområdet til brug for oplæg til den politiske beslutningsproces og til rådgivning af kommuner, institutioner mfl.

Disse ydelser kan bl.a. være af følgende art:

— Udarbejdelse af litteraturoversigter (f.eks. systematiske reviews, rapid evidence assessments),

— Udarbejdelse af surveys (f.eks. borgertilfredsheds-, bruger-, eller medarbejder/lederundersøgelser),

— Kortlægninger af praksis, organisering og kapacitetsudnyttelse i kommuner, regioner og sociale tilbud,

— Analyser af forretningsgange, informationsbehov samt behov for systemunderstøttelse,

— Beskrivelse af indsatser og metoders målgruppe, vidensgrundlag, indhold, kvalitetssikringsprocedurer, kompetencekrav, resultatdokumentation og økonomi mv,

— Policy-, program- og projektevaluering, herunder af implementering og effekter, samt IT-understøttelse af disse,

— Målgruppeanalyser (såvel kvalitative som kvantitative analyser af f.eks. prævalens, incidens, comorbiditet, risikofaktorer, kerneårsager mv.),

— Økonomiske analyser og evalueringer herunder IT-understøttelse af disse (f.eks.benchmarking, omkostningsvurderinger, budgetøkonomiske analyser, (business cases) herunder tilvejebringelse af estimater til (Den Socialøkonomiske Investeringsmodel vidensdatabase (SØM) og Social Return of Investment (SROI-analyser) mv,

— Formidling af resultater af kortlægning, analyser og evalueringer.

II.2.14)Additional information
II.3)Estimated date of publication of contract notice:
28/02/2018

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: yes

Section VI: Complementary information

VI.3)Additional information:

Der afholdes orienteringsmøde om udbuddet af rammeaftalen for interesserede virksomheder og institutioner torsdag d. 1. marts 2018, kl. 13.30 på Edisonsvej 1, 5000 Odense C.

Deltagere anmodes om, at tilmelde sig senest mandag d. 26. februar 2018 til Tanja Kristensen, tbkr@socialstyrelsen.dk.

Til orientering kan oplyses, at tilbudsfristen forventes at være mandag d. 16. april 2018, kl. 12.00.

VI.5)Date of dispatch of this notice:
12/02/2018

Direct links

HTML
PDF
XML

Other tenders from Denmark за for this period

Interpretation services Source: TED

Other community, social and personal services Source: TED

Detection and analysis apparatus Source: TED

Motor vehicles Source: TED

Refuse-compaction vehicles Source: TED