Electrical equipment and apparatus

Description

10/01/2018    S6    - - Supplies - Periodic indicative notice without call for competition - Not applicable 

Denmark-Valby: Electrical equipment and apparatus

2018/S 006-010096

Periodic indicative notice – utilities

This notice aims at reducing time limits for receipt of tenders

Supplies

Directive 2014/25/EU

Section I: Contracting entity

I.1)Name and addresses
Trafikselskabet Movia
29896569
Gammel Køge Landevej 3
Valby
2500
Denmark
Contact person: Andreas Knop
Telephone: +45 41888004
E-mail: ank@movia.dk
NUTS code: DK02

Internet address(es):

Main address: www.mercell.com

I.2)Joint procurement
I.3)Communication
Additional information can be obtained from another address:
Mercell Danmark A/S
Østre Stationsvej 33, Vestfløjen
Odense C
5000
Denmark
E-mail: support.dk@mercell.dk
NUTS code: DK02

Internet address(es):

Main address: www.mercell.com

Tenders or requests to participate must be submitted electronically via: www.mercell.com
Electronic communication requires the use of tools and devices that are not generally available. Unrestricted and full direct access to these tools and devices is possible, free of charge, at: www.mercell.com
I.6)Main activity
Urban railway, tramway, trolleybus or bus services

Section II: Object

II.1)Scope of the procurement
II.1.1)Title:

Ladeinfrastruktur i byrummet

II.1.2)Main CPV code
31600000
II.1.3)Type of contract
Supplies
II.1.4)Short description:

Ved nærværende udbud ønsker ordregiver at indhente tilbud på levering, installation og drift af ladeinfrastruktur i byrummet til lejlighedsvis opladede elbusser samt levering af elektricitet til samme.

II.1.5)Estimated total value
Value excluding VAT: 50 000 000.00 DKK
II.1.6)Information about lots
This contract is divided into lots: no
II.2)Description
II.2.1)Title:
II.2.2)Additional CPV code(s)
60112000
63712100
II.2.3)Place of performance
NUTS code: DK02
II.2.4)Description of the procurement:

Movias ejere i kommuner og regioner ønsker at nedbringe den sundheds- og klimamæssige påvirkning fra busserne. Senest har Movias ejere vedtaget en trafikplan, som opstiller et mål om fossilfrihed og skrappe reduktionsmål for støj-, NOx- og partikeludledningen fra busserne i 2030. Som led i bestræbelserne på at indfri disse målsætninger til gavn for borgerne og miljø, ønsker Movia og dets ejere bl.a. at indsætte elbusser. Indsættelsen af elbusser med opladning i byrummet er for nærværende forbundet med en række udfordringer relateret til opsætning af den fornødne infrastruktur til opladning af busserne. Disse udfordringer søges løst med udbud af denne rammeaftale, der vedrører indkøb af ladestandere samt månedlige betalinger for vedligeholdelse og drift af disse samt levering af elektricitet.

II.2.5)Award criteria
Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents
II.2.6)Estimated value
Value excluding VAT: 50 000 000.00 DKK
II.2.7)Duration of the contract, framework agreement or dynamic purchasing system
Start: 01/04/2018
End: 31/12/2020
This contract is subject to renewal: yes
Description of renewals:

Movia kan forlænge i op til yderligere 5 x 1 år.

II.2.10)Information about variants
II.2.11)Information about options
Options: yes
Description of options:

Se udbudsmaterialet.

II.2.13)Information about European Union funds
The procurement is related to a project and/or programme financed by European Union funds: no
II.2.14)Additional information

De interesserede økonomiske aktører skal underrette ordregiveren nævnt i del I om deres interesse for kontrakten. De interesserede virksomhed skal stile deres interessetilkendegivelser skriftligt til den under punkt I.1) nævnte adresse. Sidste frist for modtagelse af interessetilkendegivelser er den 09/02/2018.

II.3)Estimated date of publication of contract notice:
13/02/2018

Section III: Legal, economic, financial and technical information

III.1)Conditions for participation
III.1.1)Suitability to pursue the professional activity, including requirements relating to enrolment on professional or trade registers
III.1.2)Economic and financial standing
Minimum level(s) of standards possibly required:

Omsætningskrav: kr. 15 millioner (ekskl. moms) i seneste offentliggjorte årsregnskab.

Egenkapitalkrav: kr. 15 millioner (ekskl. moms) i seneste offentliggjorte årsregnskab.

III.1.3)Technical and professional ability
Minimum level(s) of standards possibly required:

Det er et miniumskrav, at tilbudsgiveren har mindst én lignende reference på levering, installation og drift af ladeinfrastrukturer til lejlighedsvis opladede elbusser og/eller plug-in busser inden for EU (igangværende kontrakt eller afsluttet indenfor de seneste tre år).

III.1.4)Objective rules and criteria for participation
III.1.5)Information about reserved contracts
III.2)Conditions related to the contract
III.2.2)Contract performance conditions:
III.2.3)Information about staff responsible for the performance of the contract

Section IV: Procedure

IV.1)Description
IV.1.3)Information about a framework agreement or a dynamic purchasing system
The procurement involves the establishment of a framework agreement
Framework agreement with a single operator
IV.1.6)Information about electronic auction
IV.1.8)Information about the Government Procurement Agreement (GPA)
The procurement is covered by the Government Procurement Agreement: no
IV.2)Administrative information
IV.2.2)Time limit for the receipt of applications for an invitation to tender or to negotiate / Time limit for receipt of expressions of interest
Date: 09/02/2018
Local time: 09:00
IV.2.5)Scheduled date for start of award procedures:
02/03/2018

Section VI: Complementary information

VI.2)Information about electronic workflows
Electronic invoicing will be accepted
VI.3)Additional information:

Elektronisk indgivelse af tilbud eller ansøgninger om at deltage kræves.

Offentligt udbud gennemføres kun for det tilfælde, at en verserende klagesag ved Klagenævnet for Udbud vedrørende tidligere udbud med forhandling af samme kontrakt mod forventning måtte få et for Movia ugunstigt resultat.

VI.4)Procedures for review
VI.4.1)Review body
Klagenævnet for Udbud
Nævnenes hus, Toldboden 2
Viborg
8800
Denmark
Telephone: +45 35291000
E-mail: klfu@naevneneshus.dk
Fax: +45 33307799

Internet address:www.klfu.dk

VI.4.2)Body responsible for mediation procedures
VI.4.3)Review procedure
Precise information on deadline(s) for review procedures:

Klage over tildeling af kontrakten skal være indgivet til Klagenævnet for Udbud inden 45 dage efter, at ordregiver har offentliggjort en bekendtgørelse i Den Europæiske Unions Tidende om, at ordregiveren har indgået en kontrakt. Klage i forbindelse med indgåelse af rammeaftale skal indgives inden 6 måneder regnet fra dagen efter den dag, hvor ordregiver har underrettet de berørte ansøgere og tilbudsgivere. Senest samtidig med at en klage indgives til Klagenævnet for Udbud, skal klageren skriftligt underrette ordregiveren om, at klage indgives til Klagenævnet for Udbud, og om, hvorvidt klagen er indgivet i standstill perioden, jf. lovens § 6, stk. 4. I tilfælde, hvor klagen ikke er indgivet i standstill perioden, skal klageren tillige angive, hvorvidt der begæres opsættende virkning af klagen, jf. lovens § 12, stk. 1.

VI.4.4)Service from which information about the review procedure may be obtained
Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen
Carl Jacobsens Vej 35
Valby
2500
Denmark
Telephone: +45 41715000
E-mail: kfst@kfst.dk
Fax: +45 41715100
VI.5)Date of dispatch of this notice:
08/01/2018

Other tenders from Denmark за for this period

Supply services of medical personnel Source: TED

Supply services of personnel including temporary staff Source: TED

Canteen management services Source: TED

IT services: consulting, software development, Internet and support Source: TED

Social work and related services Source: TED